MENU:

Banner iZUŠ

HTML příručka

Brožura - 130 let - Výročí založení školy
Facebook
Soupis notových materiálů

Orchestrální hra - Část I

15. června 2000 začalo zpracování materiálů v archivu Základní umělecké školy v Bečově nad Teplou. Obecně bylo známo, že tento archiv obsahuje historicky cenné notové materiály. Tyto ovšem nebyly katalogizovány od doby po druhé světové válce. V Okresním archivu v Karlových Varech jsou uloženy kroniky školy od 17. století.

V roce 1997 byly všechny notové materiály přemístěny do místnosti v levé části školy, přímo oproti druhým chodbovým vstupním dveřím, vlevo u schodiště. K této změně došlo v souvislosti s otevřením výtvarného oboru v ZUŠ, vpravo v budově na přízemí a rozšíření výtvarného ateliéru o prostor, kde byly původně skříně zaplněny notovým materiálem a hudebními nástroji. V místnosti nového archivu byly po obou stranách umístěny regály sahající až po strop místnosti a zde byly založeny notové písemnosti ve všech řadách a sloupcích, které vytvořily 70 malých oddělení. V podstatě jsou regály téměř úplně zaplněny. Hudební nástroje byly uloženy v sousední místnosti, vedle archivu s orientací na západ. Archivní místnost má cca 15 m2 a jedno okno na jihozápadní straně.

Notové materiály jsou rozděleny do jednotlivých oddělení, nejobsáhlejší je část orchestrální hry, dále jsou zde kompozice pro klavír, smyčce, dechové nástroje a další. Záměrem nového archivování je vytvoření jmenného katalogu, který by přesně zaznamenal všechny notové materiály a zjednodušil a zpřehlednil práci při jejich vyhledávání. Dalším cílem je zpřístupnění archivu širší veřejnosti, za účelem provedení skladeb nebo ke studijním účelům.

Zpracování katalogu začalo svazky z oddělení orchestrální hry. Každý svazek byl otevřen, byly zaznamenány základní údaje i další zajímavosti, jako například dobová razítka, u ručně přepisovaných skladeb různé detaily jakými jsou podpis přepisovatele, datum, místo apod. Také byl v jednom svazku nalezen dopis oslovující tehdejšího ředitele z roku 1932. Jako záložky byly používány půlky starých vysvědčení s čitelnými údaji se jmény žáků a učitelů nebo předměty a data. Do konce roku 2001 bylo tímto způsobem zaevidováno cca 250 kusů notových materiálů.

Seznam užívaných zkratek:
původní archivní číslo - pač
červené archivní číslo - čač

Seznam a podoba všech užívaných razítek je uvedena v samostatné příloze.
Poznámka při vytváření jmenného katalogu byla zaznamenána jména, názvy a další slovní tvary v té podobě, v jaké jsou vytištěny nebo ručně přepsány, tedy v mnoha různých typech. Například: ouvertűre - ouverture, symphonie - sinfonie.