24. 10. 2020 admin

Výzva rodičům ZUŠ Bečov

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy!

Problematika povinného předmětu pro všechny žáky hudebního oboru – Hudební teorie, je často řešena v odborných kruzích a byla i jedním z důvodem změny „osnov“ hudebního školství v letech 2004 – 2014. O to specifičtější je její problematika v době „povinného distančního vzdělávání“ v současné době.

Mám radost, že většina žáků naší školy se počátkem nového školního roku srovnala se změnou rozvrhu, kdy místo tradiční pondělní výuky jsme letos zvolili úterý. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, nikoliv podle tříd, či stupně znalostí a dovedností, ale podle toho, jak to nejlépe vyhovuje rodičům. Nově nastupující odborně aprobovaný pedagog má před sebou nelehký úkol, ověřit úroveň znalostí a rozčlenit výuku mezi úplné začátečníky a mírně pokročilé žáky, kteří by na konci ročníku splňovaly výstupy Školního vzdělávacího programu, jež je základní „osnovou“ naší školy. Je třeba, aby všichni žáci naší školy pochopili základy hudební teorie a v hodinách hlavního předmětu se pak mohli zcela věnovat problematice ovládání hudebního nástroje a rozvoji talentu.

Je třeba, aby všichni žáci hudebního oboru začali brát hudební nauku zodpovědně a vážně, o což se snaží nový pan učitel. Protože se jedná o povinný předmět, jako třeba na základní škole matematika, či přírodověda, není snadná motivace a přesvědčování k pravidelné přípravě i v tomto předmětu. Pozice „učitele hudební nauky“ je jedna z nejnevděčnějších učitelských pozicí vůbec, protože se jedná o předmět, na který se nikdo nehlásil, ale je povinný, tak na něj žáci chodí s nechutí a v zásadě, až na výjimky, nemají o toto vzdělávání zájem. Úroveň znalostí a dovedností tak většinou neodpovídá očekávaným ročníkovým výstupům ŠVP. Většina žáků a rodičů bohužel nechápou, že budou-li žáci bezpečně zvládat tuto disciplínu, bude pro ně praktická hra na nástroj hračkou a vskutku zábavou, protože to, co nejčastěji učitelé odborných uměleckých předmětů na ZUŠ řeší, jsou právě základy teorie. Jejich neosvojení pak způsobuje ztrátu zájmu o výuku hry na kterýkoliv hudební nástroj.

Jako ředitel školy souhlasím o snaze „prohloubení“ právě těchto znalostí a dovedností našich žáků. S panem učitelem jsme diskutovali o různých možnostech „zpřísnění“ výuky, či chcete-li větší zviditelnění výsledků výuky vzdělávání. Máme přichystané různé aktivní metody výuky (práce s počítačovými notačními programy, využití interaktivní tabule, multimediální propojování uměleckých oborů), které nám v současnosti překazila koronavirová epidemie.

Nyní je třeba zvolit jinou cestu. On-line výuka Hudební teorie, jako kolektivního předmětu by byla možná pomocí internetových aplikací (např. ZOOM), ale ještě více by tato forma v danou dobu zaměstnala rodiče, či pra-rodiče a „chůvy“, starající se o žáky v brzké odpolední době a samozřejmě i samotné žáky, kteří mají jinak mnoho zadané látky ze Základní školy i jednotlivých individuálních uměleckých oborech ZUŠ.

Forma zaslané přehledné učebnice Hudební teorie (můžete si ji stáhnout i z našeho webu v sekci „Dokumenty“) spolu se zadaným termínovaným úkolem nám přišla jako nejsnazší forma distančního studia, kterou jako ředitel školy musím zajistit!!! Učebnici si nyní celou tisknout samozřejmě nemusíte, ale je vhodné z ní čerpat při plnění domácích úkolů! Můžete využít její on-line umístění nebo vytisknout jen probíranou část. Myslím, že je to jednodušší a levnější, než nákup originál učebnic pro každého žáka. (Bude-li Vám příjemnější vyplňovat úlohy přímo na internetu, pokusíme se o přípravu této formy výuky. V tuto chvíli, vzhledem k technickému vybavení našich domácností, je jednodušší patřičnou stránku vytisknout, vyplnit a naskenovat, či vyfotit mobilním telefonem a poslat zpět ke kontrole na adresu učitele (mobil, e-mail, WhatsApp, Messenger apod.). Pro sociálně slabší domácnosti bez funkční tiskárny samozřejmě připravíme tyto učebnice pomocí IT techniky ve škole. Prosím rodiče, kteří nemají doma možnost tisku, aby se ihned obrátili na mě, nebo přímo na učitele hudební teorie – Daniela Pitru.

Rodiče mají v tomto nelehkém období složitější situaci, ale nikdo z nás učitelů nechce, abyste za nás Vaše děti učili. My jen potřebujeme od Vás vytvořit podmínky a zprostředkovat plnění úkolů.

Věřte, že distanční práce učitelů je mnohem složitější a náročnější, než standardní prezenční výuka, a že bychom byli raději, kdybychom se obešli bez Vás a opět mohli osobně vyučovat Vaše dětí v prostorách budovy školy.

Pro potřeby výuky teorie a jejího hodnocení je potřeba splnit a v termínu odevzdávat zadané úkoly, aby žáci neztratili kontinuitu výuky a abychom měli reálné podklady k hodnocení. Od každého žáka jsou třeba konkrétní výstupy, které jsou důležité pro další fungování školy i z pohledu zřizovatele – Karlovarského kraje. Požadované kompetence nezískají žáci pasivním sledováním hudebních nebo výukových videí na YouTube. Ověřování znalostí a dovedností žáků je náš úkol i v této nelehké „covidové“ době.

Víme, jak je tato doba těžká a jak nejvíce spadá na rodiče, ale z pohledu Školního vzdělávacího programu se nejedná o nezvládnutelné množství látky, ba naopak, ze svých nároků stále musíme ubírat. Vždy je na splnění úkolu dost času a množství úkolů není přehnané! Například, nakreslit 2 řádky houslových klíčů (což je mimochodem jeden z aktuálních úkolů Hudební teorie) nezabere víc, jak 2 minuty práce žáka…

Prosíme Vás jako rodiče o vhodné rozvržení času domácích úkolů i cvičení na nástroj, které se může pohybovat v případě Hudební teorie v řádu několika minut týdně, kdežto v případě nástroje by to v součtu za týden mělo udělat několik hodin. Výhodou by měla být právě Vaše volba času, nikoliv direktivní nařízení školy.

Připomínám, že škola není uzavřená, ale vládním nařízením máme stanovenou distanční formu studia, kde stále platí evidence docházky, omluvenky i absence, jako při prezenčním způsobu studia (žák může být hodnocen při dosažení určitého procenta docházky do předmětů a postoupit do dalšího ročníku) viz Školský zákon.

Dejte mi vědět, kdybyste preforovali jinou formu distančního vzdělávání, než jsme zvolili, a já se pokusím Vámi navrhovanou variantu začlenit do rozvrhu školy. Ale myslím, že vzhledem k tomu, jaké problémy mají někteří s výukou on-line v individuální nástrojové výuce, pochybuji, o prosazení on-line výuky Hudební teorie.

Těším se, až se opět budeme moci potkat bez bázně a omezení v naší škole, či dokonce na některém z koncertů v našem krásném sále. Může nás uklidnit, že svoji sezónu již ukončila např. i Newyorská filharmonie, takže v řešení problémů nejsme sami.

Když si se zadanou látkou nebudete vědět rady, vždy co nejrychleji zkontaktujte svého učitele nástroje, hudební teorie, či výtvarného oboru. Samozřejmě se můžete vždy obrátit i na mě jako na ředitele školy a pokusíme se společně situaci vyřešit a problémy prodiskutovat a zvládnout.

Málokterý hudebník či umělec by se dokázal prosadit či uplatnit bez odborného a důsledného pedagogického vedení. I slavný a zázračný Wolfgang Amadeus Mozart měl svého tvrdého a despotického otce, bez kterého by se nezapsal do hudebních dějin. Nemějte nám za zlé poněkud sebekritický pohled na úroveň naší výuky, bez kterého bychom se nedostali dál. Všichni se snažíme svoji práci dělat dobře a poctivě.

S pozdravem,

Mgr. Petr Pitra – ředitel ZUŠ Bečov